Keikyū-Shinkoyasu (京急新子安駅(けいきゅしんこやす))

Photographer: Kinjiro, License: CC0 1.0 Universell (CC0 1.0)

Keikyū-Shinkoyasu (京急新子安駅(けいきゅしんこやす))